Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych wynikających ze szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym.

Roszczenia odszkodowawcze, jak co do zasady wszystkie roszczenia majątkowe, ulegają przedawnieniu. Warto przypomnieć, iż zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba, że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Zrzeczenie się zarzutu przedawnienia może jednak nastąpić dopiero po upływie terminu przedawnienia, w przeciwnym razie jest nieważne. Czytaj dalej

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb oraz zmniejszenie widoków na przyszłość.

Koszty związane z rekonwalescencją po wypadku oraz jego skutkami, obejmują szerokie wydatki związane m.in. z leczeniem, zakupem leków, zakupem specjalistycznego sprzętu, opieką osób trzecich, czy dojazdem do placówek leczniczych. Część kosztów rekompensowana jest poprzez odszkodowanie i zadośćuczynienie, istnieje jednak również możliwość ubiegania się o rentę. Czytaj dalej

Pokrzywdzeni w wypadku komunikacyjnym to konsumenci!

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował 9 listopada 2013 roku uzasadnienie wyroku, wydanego na skutek wniesienia odwołania na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprawa dotyczyła uznania za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, działania Ubezpieczyciela ograniczających zakres odpowiedzialności wobec poszkodowanych w wypadkach drogowych, realizujących swoje uprawnienia z tytułu OC. Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę jaki wpływ ma wyrok na położenie poszkodowanych dochodzących odszkodowania. Czytaj dalej

Jak wysokie odszkodowanie powypadkowe mogę dostać? Nawet pól miliona złotych!

Gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego dojdzie do poważnych urazów, chodzi tu zarówno o wszelkie urazy ciała, a także psychiczne następstwa wypadku, trzeba zwrócić się do Towarzystwa Ubezpieczeniowego o wypłatę odszkodowania. Niestety, bardzo często Towarzystwa Ubezpieczeniowe zaniżają wysokość należnego odszkodowania, a co za tym idzie nie dochodzi do rzeczywistego, pełnego naprawienia szkody, jakiej osoba poszkodowana doznała . Wniosek taki płynie z porównania wielkości kwot oferowanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe z kwotami uzyskanymi w takich sprawach na drodze sądowej. Czytaj dalej

Poślizgnąłem się na chodniku, od kogo dochodzić odszkodowania?

Na właścicielach, ewentualnie zarządcach nieruchomości i spoczywa obowiązek, dbania o stan chodników. Niewiele osób, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub poniosło szkody materialne w związku z wypadkiem na nieodśnieżonym chodniku lub oblodzonym, zdaje sobie sprawę, że przysługuje im odszkodowanie i zadośćuczynienie. Czytaj dalej

Czy poszkodowanemu należy się zwrot kosztów pełnomocnika w postępowaniu przed ubezpieczycielem?

Przez długi okres czasu sądy powszechne nie miały wypracowanej jednolitej linii orzeczniczej w tej kwestii. W związku z zaobserwowaną przez Rzecznika Ubezpieczonych rozbieżnością stanowisk judykatury w kwestii roszczeń osób poszkodowanych w zakresie zwrotu kosztów wynagrodzenia pełnomocnika zastępującego poszkodowanego w postępowaniu przedsądowym zasadnym stało się przedłożenie Sądowi Najwyższemu wniosku o podjęcie uchwały rozstrzygającej tę kwestię Czytaj dalej

Odszkodowanie za opiekę sprawowaną przez osoby trzecie.

Zazwyczaj w wyniku uszczerbku na zdrowiu doznanego w trakcie wypadku, w czasie pobytu w szpitalu, jak i przez długi okres po powrocie do domu czeka nas ciężki proces dochodzenia do pełnej sprawności fizycznej i psychicznej. Najczęściej przez cały ten okres korzystamy z opieki małżonka, dzieci i całej rodziny  lub z opieki specjalistycznej np. pielęgniarki. Czy przysługuje nam prawo do zrekompensowania kilkudziesięciu a nieraz kilkuset godzin poświęconych na opiekę nad chorym czy rekonwalescentem? Czytaj dalej

Odszkodowanie dla współmałżonka będącego jednocześnie współwłaścicielem pojazdu.

Czy osobie poszkodowanej będącej współmałżonkiem sprawcy i jednocześnie współwłaścicielem pojazdu przysługuje odszkodowanie z ubezpieczenia OC?

Odpowiedź brzmi tak, jednak Ubezpieczyciel często uchyla się od odpowiedzialności. Towarzystwa odmawiające wypłaty odszkodowań argumentują, że na podstawie umowy ubezpieczenia OC można je wypłacić tylko osobie trzeciej, a nie właścicielowi czy współwłaścicielowi pojazdu. Czytaj dalej