Oferta

  • Wystą­pie­nie do Policji/Prokuratury o udo­stęp­nie­nie danych sprawcy zda­rze­nia wraz z poda­niem firmy ubezpieczeniowej, w której zawarł polisę OC.
  • Wystą­pie­nie do jed­no­stek pro­wa­dzą­cych lecze­nie Poszko­do­wa­nego o wyda­nie odpi­sów doku­men­ta­cji medycz­nej (jeżeli Poszko­do­wany tako­wej nie posiada).
  • Spo­rzą­dze­nie w imie­niu Poszko­do­wa­nego wnio­sku do firmy ubez­pie­cze­nio­wej z odpo­wied­nimi rosz­cze­niami finan­so­wymi: zadość­uczy­nie­nie za ból i cier­pie­nie, odszko­do­wa­nie, opieka osób trze­cich, renta ali­men­ta­cyjna, renta uzu­peł­nia­jąca, zadość­uczy­nie­nie po stra­cie osoby bli­skiej, sto­sowne odszko­do­wa­nie po stra­cie osoby bliskiej.
  • Pro­wa­dze­nie w imie­niu Poszko­do­wa­nego kore­spon­den­cji z firmą ubez­pie­cze­niową oraz moni­to­ro­wa­nie prze­biegu likwi­da­cji szkody.
  • Pro­wa­dze­nie nego­cja­cji ugo­do­wych.
  • W przy­padku, gdy firma ubez­pie­cze­niowa wypłaci niż­sze od naszego rosz­cze­nia kwoty, spo­rzą­dzamy odwo­ła­nie od wyda­nej przez ubez­pie­czy­ciela decy­zji.
  • Pozwa­nie firmy ubez­pie­cze­nio­wej o zapłatę w przy­padku, gdy firma ubez­pie­cze­niowa oddali nasze odwo­ła­nie oraz w przy­padku cięż­kiego uszczerbku na zdro­wiu Poszkodowanego.
  • Prowadzenie procesu przeciwko firmie ubezpieczeniowej wraz z reprezentacją na rozprawach.
  • Przygotowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz reprezentacja klienta przed komornikiem w kwestii prowadzonej przez komornika egzekucji.

Jeśli potrzebujesz pomocy – skontaktuj się z nami.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s